lzinhlangano zithi yinhle yimbi i-NHI - ISOLEZWE (KZN) 12 Jan 2012

LUNG1 LANGA IZINHLANGANO ezilwela amalungelo abantu zithi kuningi okuhle kunokubi ngeNational Health Insurance (NW) ehlongozwa nguhulumeni. Imizamo kahulumeni yokwenza abantu ukuthi baqonde ngecebo lawo lokuletha uhlelo lomshuwalense okulindeleke ukuthi wenze kube lula ukuthola usizo lwezempilo ngaphandle kokukhokha kakhulu ibukeka sengathi iyasebenza. Okhulumela uMnyango wezeMpilo kuzwelonke, uMnuz Fidel Hadebe, uthe ziningi izinhlangano ezithumele iziphakamiso nezincomo zazo nge-NHI ngoDisemba wonyaka While. Uhulumeni wacela izinhlangano ukuthi zilethe iziphakamiso nemicabango yazo ngalolu hlelo ukuze zibhungwe ngabezeMpilo. UHadebe uthe ngeke akwazi ukudalula ukuthi yiziphi izinhlangano ezifake iziphakamiso 7270 ngenxa yemibandela ababekelwe yona njengomnyango. Ephendula ngezikhungo ebezikhala ngokungabi semgangathweni kwezikhungo zezempilo zikahulumeni, uthe kunezinhlelo ezilethwe wuMnyango wezeMpilo ezibhekele ukuthi kulungiswe izikhungo zezempilo ezizoba yingxenye ye-NHI. Zibe ningi izinhlarigano ezingavumelananga ne-Nil ngesikhathi uhulumeni eqala ukukhuluma ngokuyenza ibe semthethweni. Enye yezinhlangano elethe iziphakamiso yiBlack Sash ethe iyavumelana nezinye zezinto ezibalulwe emaphepheni e-NHL kodwa iveze ukuthi kuningi okufanele kucaciswe ngayo. Okhulumela iBlack Sash, uMnuz Nkosikhulule Nyembezi, uthe ezinye zeziphakarniso ze-NHI zinhle kakhulu. "Siyavumelana ngayo yonke indlela nokuthi abantu bathole ukusizakala uma beya ezibhedlela. Lolu hlelo lubukeka lufuna lokhu esifisa ukukubona kwenzeka. Okunye i okushiwo yilo wukuthi abantu bangakhokhi izimali ezinkulu uma beya ezibhedlela," kusho uNyembezi. Uchaze wathi bona kabalwi nokulethwa kohlelo lwe-NHI njengoba belubona luzoletha ushintsho oluhle kwezempilo kuleli. Uthe abangakuthandanga wukuthi umphakathi awuzange wenziwe ingxenye yezingxoxo nge-NHI. "Sithe uma sibona ukuthi abantu ababandakanywa ezingxoxweni ze-Nfil sase simema imphakathi ezifundazweni ezahlukene ukuthi iveze uvo lwayo ngalolu hlelo. Sithemba ukuthi njengoba kuzoqhubeka izingxoxo umphakathi uzonikwa ithu'ba lokuthi ubeke uvo lwawo , ngalolu hlelo," kusho uNyembezi. Yize iningi lezinhlangano lithi liyasibona isidingo se-NHI kukhona ezingavumelani nab o mbono. Ngokusho kukaMnuz Jason Urbach we-Free Market Foundation, uhlelo iweNHI alulilungele izwe elisafufusa njengeNingizimu Afrika. Uthe ukuletha ezempilo kubo bonke abantu bakuleli akusho ukuthi kufanele kusetshenziswe izimali ezingekho.